دزیمتر دستی CP4100

پرتوسنج ﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰاتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ پرﺗﻮﻫﺎی رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﺛﺮ پرﺗﻮ،
ﻣﻌﻴﺎری ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه گیری ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎی دوز و آﻟﻮدگی اراﺋﻪ میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.پرﺗﻮﺳﻨــﺞ ﻫﺎ از ﻧﻈــﺮ
اراﺋﻪ ی ﻣﻌﻴﺎر پرﺗﻮﺳﻨجی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ی ﻓﻌﺎل و
ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ می ﺷﻮﻧﺪ. پرﺗﻮﺳﻨﺞ ﻫﺎی دستی یکی از اﻧﻮاع پرﺗﻮﺳﻨﺞ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل می ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺮ ﺣﻤﻞ می ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای پرﺗﻮسنجی، پایش و پیمایش وآﻟﻮدگی سنجی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می گیرﻧﺪ.

تولید کننده :شرکت پرتونگار شهاب

برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ را دانلود کنید .

کاتالوگ

برای درخواست سفارش و اطلاع از قیمت ها، تماس حاصل فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دزیمتر دستی CP4100”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *