بسته بندی و حمل و نقل محصولات

بسته بندی، حمل و نقل مواد رادیواکتیو، تخلیه و بارگزاری چشمه‌های رادیواکتیو مورد استفاده در صنایع:
 طراحی و آماده سازی بسته بندی مواد پرتوزا.
 ساخت بسته بندی مواد پرتوزا.
 حمل بسته های پرتوزا از مبدأ ورود به کشور و یا حمل تولید تا مقصد.